Presentation

Jag heter Åsa Edlund och jag är förstelärare med inriktning  Läs- och skrivutveckling för de yngre åldrarna på Alneskolan som är en F-9-skola. Jag är legitimerad lärare i sv/so och idrott för åk 1-7. Detta läsår arbetar jag som klasslärare i  åk 4.

En av mina uppgifter denna höst är att planera och leda vårt utvecklingsarbete kring skolverkets bedömningsmaterial Nya språket lyfter. Under våra träffar tar vi del av varandras tankar, reflektioner och erfarenheter. Jag ser stora vinster med det kollegiala lärandet och jag tror att det kan leda till en större samsynthet kring bedömning.

Vad brinner jag för i min undervisning?

Jag strävar efter att ha ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och undervisar mina elever i olika lässtrategier. Helt klart är läsförståelse en ämnesöverskridande färdighet som påverkar möjligheten att ta till sig kunskaper i alla skolämnen. Viktiga ingredienser i min undervisning är delaktighet och interaktion. När vi tar oss an en text tillsammans diskuterar vi innehållet utifrån olika perspektiv och reflektion sker ofta först enskilt, sedan i par/grupp och till sist i helgrupp. Jag upplever att de gemensamma läsupplevelserna och textsamtalen leder till ett härligt engagemang där innehållet i texten står i fokus. I höst har vi arbetat med vikingatiden och eleverna har tillsammans både läst faktatexter i böcker, på nätet och skönlitteratur. Vi har haft många bra diskussioner om hur vi ska värdera olika källor och vi har tränat på att göra olika textkopplingar.

En viktig förutsättning för att skapa en god lärmiljö där alla vågar vara aktiva och ta plats är enligt min erfarenhet att eleverna känner trygghet och tillit och att vi har ett bra arbetsklimat i klassen. I skolan tränar vi på olika saker där  misstag  välkomnas och ses som lärtillfällen. Vi lär av varandra är viktiga ledord och för att synliggöra elevernas lärande gör de både självbedömningar och kompisbedömningar. Vi arbetar också med matriser som jag skapar tillsammans med eleverna så att de kan se en tydlig progression i sitt lärande.

Åsa Edlund, Alneskolan

One Reply to “Presentation”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *